بخش ها

شما می توانید بسته به محل درد یا آسیب خود در بخش های موجود جستجو و در مورد مشکل خود مطالعه کنید. مسلما ترجمه و گردآوری مطالب از منابع معتبر زمان زیادی می برد. با توجه به اینکه سایت اخیرا راه اندازی شده است مطالب به تدریج در بخش ها گذاشته می شود.

کمر و گردن


شانه و بازو


مچ دست و دست


زانو و ساق پا


نکاتی برای پیشگیری