دانشجویان

در این بخش می توانید فایل های مطالب آموزش داده شده را برای مطالعه دانلود کنید.

در این فایل مطالب مربوط به برخورد اولیه با آسیبهای ورزشی و عضلانی اسکلتی گردآوری شده است.

در این فایل مطالب مربوط به تندینوپاتی خارج و داخل آرنج گردآوری شده است.